ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် Internship Program အတွက် individual Project ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်

 • ၁။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)မှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ Internship Program အတွက် ကုမ္ပဏီများသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအစား Individual Project ပြုလုပ်၍ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ၂။ အဆိုပါ Individual Project ပြုလုပ်ရန် Project Title အတည်ပြုရန် ကျန်ရှိနေသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံးသည် (၁၄.၁၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ Online Presentation ပြုလုပ်တင်ပြရမည်။
 • ၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် မိမိတို့၏ Supervisor များနှင့်ဆက်သွယ်၍ Presentation ပြုလုပ်နိုင်မည့် နေ့ရက်ကိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရပါမည်။
 • ၄။ Supervisor မှ Presentation ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ Presentation ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်ကို ပေးပို့ရပါမည်။
 • ၅။ ကျောင်းသားရေးရာဌာနမှ စာရင်းပေးပို့သည့်သူများကို အစဉ်လိုက် Presentation ပြုလုပ်နိုင်မည့် နေ့ရက်ကို ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် Internship Program အတွက် individual Project ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်

 • ၁။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)မှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ Internship Program အတွက် ကုမ္ပဏီများသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအစား Individual Project ပြုလုပ်၍ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ၂။ အဆိုပါ Individual Project ပြုလုပ်ရန် Project Title အတည်ပြုရန် ကျန်ရှိနေသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံးသည် (၁၄.၁၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ Online Presentation ပြုလုပ်တင်ပြရမည်။
 • ၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် မိမိတို့၏ Supervisor များနှင့်ဆက်သွယ်၍ Presentation ပြုလုပ်နိုင်မည့် နေ့ရက်ကိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရပါမည်။
 • ၄။ Supervisor မှ Presentation ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ Presentation ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်ကို ပေးပို့ရပါမည်။
 • ၅။ ကျောင်းသားရေးရာဌာနမှ စာရင်းပေးပို့သည့်သူများကို အစဉ်လိုက် Presentation ပြုလုပ်နိုင်မည့် နေ့ရက်ကို ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် Internship Program အတွက် individual Project ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်

 • ၁။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)မှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ Internship Program အတွက် ကုမ္ပဏီများသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအစား Individual Project ပြုလုပ်၍ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ၂။ အဆိုပါ Individual Project ပြုလုပ်ရန် Project Title အတည်ပြုရန် ကျန်ရှိနေသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံးသည် (၁၄.၁၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ Online Presentation ပြုလုပ်တင်ပြရမည်။
 • ၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် မိမိတို့၏ Supervisor များနှင့်ဆက်သွယ်၍ Presentation ပြုလုပ်နိုင်မည့် နေ့ရက်ကိုညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ရပါမည်။
 • ၄။ Supervisor မှ Presentation ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ Presentation ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက်ကို ပေးပို့ရပါမည်။
 • ၅။ ကျောင်းသားရေးရာဌာနမှ စာရင်းပေးပို့သည့်သူများကို အစဉ်လိုက် Presentation ပြုလုပ်နိုင်မည့် နေ့ရက်ကို ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။